Nierstichting op geen enkele wijze betrokken bij fraude

In de pers zijn recent enkele artikelen verschenen die de indruk wekken dat de Nierstichting betrokken zou zijn bij mogelijke frauduleuze handelingen rondom de bouw van het KPMG hoofdkantoor in Amstelveen tussen 2005 en 2010. De Nierstichting neemt met klem afstand van deze suggestieve berichtgeving. Het betreft namelijk een fiscaal onderzoek naar een partij die in het verleden geld gedoneerd heeft aan de Vereniging Vrienden van de Nierstichting.

Met onderstaande vragen- en antwoordenlijst informeren wij u graag over de feiten en achtergronden rondom deze gift, voor zover op dit moment bij de Nierstichting bekend. De Nierstichting werkt er aan om alle ontbrekende details met betrekking tot deze donatie op korte termijn in beeld te krijgen en bekijkt de feiten vanaf 2005 opnieuw. In het kader van zorgvuldigheid vergt dit enige tijd.

Wie was de Vereniging Vrienden van de Nierstichting?
De Vereniging Vrienden van de Nierstichting (VVN), tot 2009 een aparte juridische entiteit, was een door vrijwilligers bemande vereniging die als enig doel had het inzamelen van gelden ten behoeve van de doelen van de Nierstichting. In 2009 is de VVN gefuseerd met de Nierstichting.

Welke relatie heeft de Vereniging Vrienden van de Nierstichting met projectontwikkelaar Meijer/Meijon Ontwikkeling BV en de bouw van het KPMG hoofdkantoor?
De Vereniging Vrienden van de Nierstichting (VVN) is in 2005 benaderd door F.J. Meijer BV, een projectontwikkelaar die de opdracht had verworven voor de bouw van een nieuw hoofdkantoor van KPMG. F.J. Meijer BV wilde als onderdeel van het project een substantiële gift doen aan een charitatief doel en koos daarvoor de VVN uit. Voor de uitvoering van deze gift in de vorm certificaten van aandelen is destijds gekozen voor een complexe ongebruikelijke opzet.

Wat heeft de Nierstichting hier mee te maken?
In 2009 zijn de Vereniging Vrienden van de Nierstichting (VVN) en de Nierstichting gefuseerd. Bij deze fusie gingen alle bezittingen en verplichtingen van de VVN over op de Nierstichting. In 2009 heeft de Nierstichting niet vernomen dat het de beschikking kreeg over certificaten van aandelen. Ook de accountant was niet bekend met het bestaan ervan. Daardoor zijn deze certificaten destijds niet in de boeken van de Nierstichting opgenomen. De precieze reden voor deze omissie is de Nierstichting niet bekend. Dat zoeken wij op dit moment verder uit. Pas begin 2013 is ons gebleken dat de Nierstichting in het bezit was van certificaten die door de VVN waren verkregen.

Wanneer werd het bezit van de certificaten van aandelen bekend?
Begin 2013 is de Nierstichting door de Belastingdienst benaderd met een aantal vragen in het kader van een derden-onderzoek. Pas op dat moment bleek ons het bestaan van de certificaten van aandelen, die daarna direct in de nog op te stellen balans per einde boekjaar 2012 opgenomen.

Is de gift ooit uitbetaald ten behoeve van besteding voor een beter leven voor nierpatiënten?
In februari 2010 heeft de Nierstichting een bedrag van ruim € 71.000 ontvangen van Meijon Ontwikkeling BV. Dit bedrag is op de gebruikelijke wijze als gift in de jaarstukken verantwoord.
Nadat Belastingdienst haar onderzoek had afgesloten is er in 2014 contact geweest met Meijon Ontwikkeling om tot spoedige verkoop van de certificaten van aandelen te komen. Dat is op dit moment niet mogelijk omdat de directeur van Meijon Ontwikkeling BV onderwerp van onderzoek is door de Belastingdienst.  

Is de Nierstichting zelf onderwerp van fiscaal onderzoek?
Nee, de Nierstichting is zelf geen onderwerp (geweest) van onderzoek door de Belastingdienst. Noch het Openbaar Ministerie, noch de FIOD hebben contact gehad met de Nierstichting. Ook ligt er geen beslag op de certificaten van aandelen die nog in het bezit van de Nierstichting zijn.

Past de Nierstichting deze manier van fondsenwerven vaker toe?
Nee, deze manier van fondsenwerven is nooit door de Nierstichting zelf toegepast. Wij dragen het CBF-keur en werken volgens de richtlijnen van het CBF. Wij werven onze fondsen op een manier die wettelijk is toegestaan, goedgekeurd door de Belastingdienst en gecheckt door onze accountant.