Besteding inkomsten

De inkomsten van de Nierstichting bestaan grotendeels uit donaties en de collecte-opbrengst, we ontvangen geen structurele steun van de overheid. Met een donatie of gift in de collectebus schenk je de Nierstichting ook het vertrouwen dat wij die donatie effectief en efficiënt inzetten. Daarom doen we er alles aan om zo veel mogelijk te bereiken, en daarover heldere uitleg te geven.

Van elke euro aan inkomsten, besteedde de Nierstichting in 2016 74 eurocent aan een beter leven voor nierpatiënten (doelbesteding). De overige 26 eurocent waren nodig voor fondsenwerving, administratie en beheer. Totaal besteedden we € 15,8 miljoen ten bate van een beter leven voor nierpatiënten.

Heldere uitleg over besteding

We geven graag een heldere en toegankelijke manier inzicht in de besteding van onze inkomsten. We communiceren daarover onder meer op deze website, in digitale nieuwsbrieven en het relatiemagazine. En natuurlijk in ons verkorte jaarverslag en het financieel jaarverslag. Daarin legt de Nierstichting jaarlijks uitgebreid verantwoording af over de inkomsten en uitgaven. En geven we tekst en uitleg over het gevoerde (financiële) beleid.

Onderzoek... en meer!

De Nierstichting werkt gericht aan een beter leven voor nierpatiënten en het voorkomen van nierziekten op basis van een Meerjarenstrategie. Wetenschappelijk onderzoek stimuleren, is slechts één van onze activiteiten. De Nierstichting werkt ook hard aan preventie, stimuleert (zorg)innovatie en ondersteunt nierpatiënten in hun dagelijks leven. En we streven ernaar om de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek zo snel mogelijk bij de patiënt te krijgen. Door overheidsbezuinigingen op de gezondheidszorg heeft de Nierstichting bovendien een extra taak: voorkomen dat de zorg voor nierpatiënten en de noodzaak van innovatie tussen wal en schip raken. Zie ook onze speerpunten.

Hard nodig

Slechts 1 op de 5 Nederlanders denkt zelf te zout te eten, terwijl in werkelijkheid ruim 4 op de 5 Nederlanders te veel zout eet. Dat dit nierschade kan opleveren en wat dat betekent, weten ookte weinig mensen. 1,7 miljoen mensen in Nederland hebben al chronische nierschade; maar naar schatting 680.000 daarvan weten dat niet. Schade aan nieren is (nu nog) onherstelbaar. Ernstige chronische nierschade haalt de veerkracht uit je dagelijks leven. En als je nieren helemaal niet meer werken, staat je leven in het teken van overleven – aan de dialyse of in onzekere afwachting van een donornier.

Gezond leven en een optimale behandeling kunnen de verslechtering remmen en nierfalen uitstellen. Daarom blijven innovaties en onderzoek voor betere behandeling en genezing, en preventie en vroege opsporing van levensbelang.

Salaris en beloning

De beloning voor medewerkers van de Nierstichting is marktconform. De maximale salarissen zijn sinds 2012 bevroren (ook in 2016). De Nierstichting kent geen dertiende maand of andere bonusregeling. Het salaris van de directeur voldoet aan de norm vastgelegd in de beloningsregeling van Goede Doelen Nederland; die regeling is gebaseerd op de (door de commissie Wijffels opgestelde) Code Goed Bestuur voor goede doelen. Het brutosalaris van de directeur van de Nierstichting (€ 129.231 op jaarbasis) valt ruim binnen de norm van deze Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen. Onze Raad van Toezicht werkt onbezoldigd.

Ons werk is weliswaar belangeloos, maar kan niet kosteloos. Het vergt een professionele organisatie om een stichting met ruim 75 medewerkers, 60.000 vrijwilligers en ruim 200.000 donateurs effectief en efficiënt te laten draaien, inkomsten te werven én het miljoenenbudget optimaal in te zetten voor een beter leven van nierpatiënten.