Behavioural and Social Research Call for pre-proposals

Nierziekten kunnen de kwaliteit van leven aanzienlijk verminderen. De Nierstichting stimuleert gedrags- en sociaalwetenschappelijk onderzoek dat de kwaliteit van leven van nierpatiƫnten kan verbeteren. We vinden het belangrijk dat er onderzoek plaatsvindt naar zowel de fysieke als mentale factoren die hierbij een rol spelen.

Wij stimuleren gedrags- en sociaalwetenschappelijk onderzoek dat de kwaliteit van leven van nierpatiënten kan verbeteren. 

Nierziekten kunnen de kwaliteit van leven aanzienlijk verminderen. De Nierstichting vindt het belangrijk dat er onderzoek plaatsvindt naar zowel de fysieke als mentale factoren die hierbij een rol spelen. In 2018 stelt de Nierstichting beurzen beschikbaar voor gedrags- en sociaalwetenschappelijk onderzoek dat zich richt op dialysepatiënten, transplantatiepatiënten, donoren en mensen met chronische nierschade die (nog) geen nierfunctievervangende behandeling ondergaan.

Voor wie?

De indiener van de aanvraag (projectleider) is een gedrags- of sociaalwetenschapper werkzaam aan een onderzoeksinstituut in Nederland. De indiener heeft een sterk track record in het gedrags- of sociaalwetenschappelijk onderzoek, en is geïnteresseerd in het versterken van het nierveld.

Welke disciplines en thema’s?

Deze call is open voor alle thema’s en typen onderzoek binnen het gedrags- en sociaalwetenschappelijke onderzoeksveld die relevant zijn voor nierpatiënten en nierziekten. Onderzoeksthema’s omvatten onder andere geïnformeerde besluitvorming, zelfmanagement en zelfregulatie, sociale steun, coping, ziektepercepties en psychologisch welbevinden. Onderzoeksprojecten vanuit verschillende disciplines (bijv. psychologie, zorgonderzoek, verplegingswetenschap, sociologie, seksualiteitsstudies, gerontologie, maatschappelijk onderzoek en cognitiewetenschap) komen in aanmerking voor deze beurs.

Grote én kleinere beurzen

In 2018 stelt de Nierstichting grote (max. € 260.000) én kleinere beurzen (bijv. € 100.000) beschikbaar. Het totale budget voor deze call is € 500.000.

Let op: Procedure aangepast! 

De Nierstichting heeft een systeem met vooraanvragen ingevoerd. De uiterste inleverdatum van een vooraanvraag is inmiddels verstreken. De Nierstichting heeft tien vooraanvragen voor het indienen van een volledige aanvraag. Voor het indienen van een volledige aanvraag (op uitnodiging) is de uiterste inleverdatum 26 juni. Op 13 september vergadert de Wetenschappelijke Raad over de voorstellen. 

Patiëntenparticipatie

Zowel wetenschappers als patiënten beoordelen de onderzoeksvoorstellen. Daarnaast vraagt de Nierstichting aan onderzoekers om patiënten te betrekken bij de uitwerking van hun projectvoorstel.

Lopende projecten

Hieronder een selectie van projecten die eerder deze beurs ontvingen:

English Summary

Kidney diseases are associated with a decreased quality of life. One of the goals of the Dutch Kidney Foundation is stimulating research into the underlying physical and mental factors.

In 2018, the Dutch Kidney Foundation has made € 500.000 available for behavioural and social research projects that can improve the quality of life of dialysis patients, transplant patients, donors and chronic kidney disease patients who do not receive kidney replacement therapy. Researchers are invited submit a pre-proposal for a relatively large (max. € 260.000) or smaller (e.g. € 100.000) project.

Who can apply?

The applicant (project leader) is a behavioural or social scientist working at a research institute in the Netherlands. The applicant has a strong track record in behavioural or social research and is interested in advancing the renal field.

Which disciplines and themes?

This call is open to all topics relevant to renal patients and renal disease, in the field of behavioural and social sciences, and to all types of research ranging from basic to implementation research. Behavioural science and social science are broadly conceived, examples of relevant disciplines are psychology, health care science, nursing science, sociology, sexuality studies, gerontology, social work and cognitive science.

Changes in procedure

The Dutch Kidney Foundation has introduced a system of pre-proposals. The deadline for submitting a pre-proposal is 27 March. The Dutch Kidney Foundation selects at most ten pre-proposals for submitting a full proposal. For submitting a full proposal (upon invitation), the deadline is 26 June. The meeting of the Scientific Advisory Board is on 13 September. A patient panel also assesses the proposals. Furthermore, the Dutch Kidney Foundation encourages the involvement of patients during the set-up of the project.

See above ('Lopende projecten') for a selection of ongoing projects.