Consortia Call for pre-proposals

Met het Consortia Programma wil de Nierstichting samenwerking binnen het nieronderzoek stimuleren, zodat meer slagkracht ontstaat. Het betrekken van internationale onderzoeksgroepen kan een consortium verder versterken. Van groot belang is dat de onderzoeksresultaten écht verschil kunnen maken voor nierpatiënten. Om dit te bereiken legt een consortium bijvoorbeeld de verbinding tussen fundamenteel en klinisch onderzoek.

De Nierstichting heeft in 2017 een Call for proposals geopend. De deadline voor het indienen van een vooraanvraag is inmiddels verstreken. In 2018 is € 1.250.000 beschikbaar voor het toekennen van één Consortium Grant.

Voorwaarden aangepast

De voorwaarden zijn op enkele punten aangepast. Een consortium, waarvan de vooraanvraag geselecteerd is voor uitwerking, dient contact op te nemen met de Nierpatiënten Vereniging Nederland. Via deze weg zullen patiënten meedenken met de opzet van het project. Daarnaast is het nu toegestaan dat maximaal 2 buitenlandse onderzoekscentra deelnemen aan een consortium.

Beoordeling en vervolg

De internationale wetenschappelijke adviesraad (International Scientific Advisory Board, ISAB) van de Nierstichting beoordeelt de ingediende vooraanvragen van consortia. Bij de beoordeling van volledige aanvragen zijn zowel de ISAB als internationale experts betrokken.
Na toekenning sluit de Nierstichting met alle consortiumpartijen een subsidieovereenkomst over de subsidietoekenning. Daarnaast vragen we de partijen een aparte consortiumovereenkomst te tekenen: afspraken over onder meer projectmanagement, intellectuele eigendomsrechten en vertrouwelijkheid van data.

Communicatie

De Nierstichting hecht veel waarde aan communicatie over onderzoek. Consortia krijgen hierbij speciale aandacht. Vanaf het moment van toekenning tot aan de afronding van het project zullen we onze verschillende doelgroepen informeren over het verloop van het project en de onderzoeksresultaten. Communiceren over consortia doen we samen met de betrokken wetenschappers.

 

English summary Consortia Program

The Consortia Program of the Dutch Kidney Foundation stimulates collaboration within the renal research field, thereby increasing the impact of renal research. The involvement of international research groups could further strengthen a consortium. Making the difference for kidney patients is the ultimate goal. To achieve this goal, a consortium makes, among other things, the connection between fundamental and clinical research.

In 2017, the Dutch Kidney Foundation has opened a Call for proposals. The deadline for submitting a pre-proposal has passed. In 2018, the budget is € 1.250.000 for granting one Consortium project.

Changes in conditions
In 2017, the Dutch Kidney Foundation applied some changes in the conditions. A consortium whose proposal is accepted for full application has to start a collaboration with the Dutch Kidney Patient Association (Nierpatiëntenvereniging Nederland) aiming to involve patients during the set-up of the project. Furthermore, the participation of 1 or 2 research teams based at an institute outside the Netherlands is allowed now.