Wetenschappelijk onderzoek

De Nierstichting zet alles op alles zodat nierpatiënten in leven blijven, en een zo gewoon mogelijk leven kunnen leiden. Daarom werken we aan de genezing van nierziekten, de draagbare kunstnier, een kortere wachtlijst en het voorkomen van nierziekten.

Maar we doen meer. De Nierstichting stimuleert ook ander wetenschappelijk onderzoek dat kan zorgen voor doorbraken op het gebied van diagnose, behandeling, zorg en kwaliteit van leven.

Financiering nieronderzoek: van fundamenteel tot toegepast

Vooruitgang in innovaties en medisch en sociaalwetenschappeijk onderzoek is hard nodig om het leven van nierpatiënten te kunnen verbeteren. Daarom financiert de Nierstichting nieronderzoek in de breedte; van fundamenteel tot toegepast onderzoek en innovatie. Dit houdt de kwaliteit van nieronderzoek en de positie van nierziekten in de onderzoekswereld hoog en stimuleert concrete resultaten voor nierpatiënten.

Om dit verder te brengen, bundelen we in 2018 de krachten in het nefrologisch werkveld en werken we de gezamenlijke strategische agenda voor onderzoek en innovatie "Nierziekte de baas" verder uit. Dit vormt de basis voor nieuwe en brede (internationale) samenwerking, de lobby om andere partijen (financieel) mee te laten werken aan onze ambities en innovaties sneller bij de patiënt te krijgen.

Cystenieren: groot klinisch onderzoek voor nieuwe behandeling

Vier universitaire medische centra werken samen in het Consortium DIPAK. Hun onderzoeken worden mede gefinancierd door de Nierstichting. De financiering van één van de onderzoeken van DIPAK - naar het remmende effect van een medicijn op cystegroei in nieren - is in 2016 verlengd. Uniek is dat er 300 mensen met cystenieren aan meedoen. Het lukt zelden om zo'n grote patiëntengroep bijeen te krijgen.

Betere diagnostiek: beter behandelen

Jaarlijks wordt bij 60 kinderen het idiopathisch nefrotisch syndroom ontdekt. Dit is een aandoening waarbij de nieren eiwitten lekken naar de urine. Deze kinderen krijgen veelal Prednison, maar dit middel heeft heftige bijwerkingen. Het onderzoeksconsortium LEARNS onderzoekt of de medicijnencombinatie van Prednison en het middel Levamisol ervoor zorgt dat het langer duurt voordat de ziekte terugkomt. De onderzoekers ontwikkelen sinds september 2017 een behandeling voor kinderen met idiopathisch nefrotisch syndroom (INS). De behandeling moet het risico verkleinen dat de ziekte na behandeling terugkomt.

"Ik zie de verslagenheid bij de kinderen en de ouders als deze ziekte chronisch blijkt te zijn", aldus projectleider Dr. Antonia Bouts. “Mijn ideaal is dat we kinderen genezen met één behandeling. Zodat zij de kans krijgen om een normaal kind te zijn.” In LEARNS werken het VUmc, Radboudumc en AMC samen.

Naast het onderzoek naar nefrotisch syndroom, financiert de Nierstichting ook een groot onderzoek naar het effect van kalium op de nierfunctie dat wordt uitgevoerd door K+onsortium. Dit is een samenwerking tussen het Erasmus MC in Rotterdam, het UMC Groningen, het Leids UMC en het AMC.

Onderzoeksagenda Nierziekte de baas

De Nierstichting, de Nierpatiënten Vereniging Nederland en de Nederlandse Federatie voor Nefrologie hebben de handen ineen geslagen voor de strategische onderzoeksagenda Nierziekte de baas. Nierschade en nierziekten hebben een enorme negatieve impact op patiënten én op de maatschappij. Het doel van deze agenda is om uiteindelijk te komen tot duurzame niergezondheid in een vitale samenleving.
                     
De agenda werd eind 2017 gepresenteerd tijdens de conferentie van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Vertegenwoordigers van de 25 NWA-routes delen hun ervaringen in het proces van uitwerking van de vragen vanuit de Nederlandse bevolking. Als nierveld hebben wij ons hier mede door laten inspireren.

Wij willen laten zien hoe belangrijk onderzoek naar nieren en nierziekten is, op welke thema’s dat goed mogelijk is en welke uitgangspunten daarbij belangrijk zijn. De agenda benoemt vier strategische thema’s voor onderzoek en innovatie:

  • preventie van (verdere) nierschade
  • personalized medicine
  • het leven met een nieraandoening
  • regeneratieve geneeskunde.

Daarnaast zijn vijf uitgangspunten voor optimale impact geïdentificeerd:

  • het patiëntenperspectief
  • het economisch perspectief
  • het benutten van kennis
  • samenwerking
  • infrastructuur en middelen.

Deze uitgangspunten zijn leidend bij de toekomstige uitwerking van de agenda.

Waarom deze onderzoekagenda?

Het aantal mensen met nierschade of een nierziekte neemt de komende jaren verder toe. Ruim één op de tien Nederlanders heeft chronische nierschade, oftewel zo’n 1,7 miljoen. Dit aantal zal de komende jaren verder toenemen, met alle maatschappelijke en persoonlijke gevolgen van dien. 

Want als je eenmaal een nierziekte hebt, is de impact daarvan op patiënten en op de maatschappij vaak enorm. Nierpatiënten kunnen vaak niet meer (volledig) werken omdat dialyse een zeer zware behandeling is, die bovendien tot de duurste in Nederland behoort. Toch is er vrij weinig bekend over (leven met) nierschade en nierziekten. Al deze redenen waren aanleiding om de agenda voor onderzoek en innovatie op te stellen.

Wij zijn daarbij geïnspireerd door vragen uit de Nationale Wetenschapsagenda en we hebben gebruik gemaakt van de onderzoeksagenda van de Nierpatiënten Vereniging. Alle partijen uit het veld zijn het eens geworden over de vier thema’s en hebben de samenwerking gezocht om in de toekomst beter in te kunnen spelen op kansen die voorbij komen. Daarnaast zijn de drie partijen het erover eens dat het patiëntenperspectief een van de belangrijkste voorwaarden is voor een goede uitvoering.

Wij willen met de agenda Nierziekte de baas een begin maken met een brede aanpak van nierschade en nierziekten. Deze strategische agenda moet gezien worden als startpunt voor verdere uitwerking.

Download de onderzoeksagenda Nierziekte de baas
Download flyer Nierziekte de baas